MODLITWA PRZYRODNIKÓW

CHRZEŚCIJAŃSKA GRUPA MODLITEWNA W WARSZAWIE

    

DLA KOGO?

MIŁOŚNICY ŻYCIA

MIŁOŚNICY ŻYCIA

Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia,
niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś,
bo gdybyś miał coś w nienawiści,
nie byłbyś tego uczynił.
Jakżeby coś trwać mogło,
gdybyś Ty tego nie chciał?
Jak by się zachowało,
czego byś nie wezwał?
Oszczędzasz wszystko,
bo to wszystko Twoje,
Panie, miłośniku życia!
(Mdr 11,24-26)

MIŁOŚNICY PRZYRODY

MIŁOŚNICY PRZYRODY

Zapraszm do wspólnej modlitwy
miłośników przyrody:
pracowników naukowych
i studentów biologii, biofizyki,
chemii, geologii
i dziedzin pokrewnych.
Podziwiając piękno świata,
możemy nas zachwyt wyrazić
w uwielbieniu Boga Ojca
i Jego Syna Jezusa Chrystusa,
przez którego wszystko
zostało stworzone.
(Kol 1,16)

MIŁOŚNICY JEZUSA

MIŁOŚNICY JEZUSA

"Wiara pozwala nam interpretować znaczenie
i tajemnicze piękno tego, co się dzieje"

- napisał Papież Franciszek.

Duch Święty rozwija w nas dar wiary,
gdy z miłością zapraszamy Go w eucharystii,
karmimy się Słowem Bożym
i adorujemy Najświętszy Sakrament.

Podejmując decyzję formacji swego serca
odkrywamy prawdziwy sens swojego istnienia.
Stajemy się miłośnikami życia.


Podczas 13 sesji Soboru Trydenckiego, 11 października 1551 r. zatwierdzono Dekret o sakramencie Eucharystii, w którym w rozdziale IV, kanonie 2 czytamy: „Ponieważ zaś Chrystus, nasz Odkupiciel, powiedział, że to, co podawał pod postacią chleba, jest prawdziwie Jego ciałem (por. Mt 26,26-29; Mk 14, 22-25; Łk 22,19; 1 Kor 11,24-26), dlatego zawsze było w Kościele Bożym przekonanie, a ten święty Sobór na nowo je wyraża, że przez konsekrację chleba i wina dokonuje się przemiana całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa, naszego Pana, i całej substancji wina, w substancję Jego krwi. Tę przemianę trafnie i właściwie święty katolicki Kościół nazwał przeistoczeniem.”

“Teza, że chleb i wino ulegają substancjalnemu przeistoczeniu, jest bowiem filozoficznym sposobem sformułowania stanu rzeczy, który wypływa z prawd wiary, a graniczy z twierdzeniami fizyki” (Joseph Ratzinger, Sakrament i Misterium).

W trakcie konferencji zapoznamy się z nauką Kalwina, Lutra i Kościoła katolickiego na temat istoty eucharystii oraz rozważymy filozoficzne i teologiczne aspekty transubstancjacji. Po Mszy świętej uwielbimy Jezusa Chrystusa adorując Jego obecność pośród nas w Jego Ciele.
mapa

Zobacz jak dojechać...

KONTAKT

Wikariusz Parafii św. Bartłomieja Aposotoła w Rybiu Archidiecezji Warszawskiej (ul. Polna 39, 05-090 Rybie)
Magister teologii i biotechnologii. Robi doktorat w Zakładzie Paleobiologii i Ewolucji Uniwersytetu Warszawskiego.
ks. MARCIN UHLIK

ks. MARCIN UHLIK

marcin.uhlik@gmail.com

Aktualne informacje dostępne są na facebooku